CEDEUM je nastao iz dramskih programa realizovanih u Kulturnom centru Stari grad, ustanovi koja je među prvima u zemlji razvila model projektnog menadžmenta i samofinansiranja. Prve donacije, dobijene su po 1993. godine za obrazovne i inkluzivne kreativne i dramske/pozorišne projekte za decu i omladinu (2000–2008). CEDEUM-ovo najvažnije iskustvo u administriranju grantova stečeno je 1999. godine sa projektom Umetnost za društvene promene – igrom protiv nasilja, koji je pokrenut od strane Evropske kulturne fondacije. Od 2000. do 2004. godine, CEDEUM je preuzeo projekte u saradnji sa fondom Save the Children UK, UNICEF, UNESCO, CARE International i COOPI Internazionale, koji su realizovani kao projekti Evropskog komiteta. Saradnja sa UNICEF-om trajala je dugi niz godina. Takođe, CEDEUM ima veliko iskustvo u vođenju lokalnih programa, uglavnom u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom kulture, Gradskim sekretarijatom za kulturu i opštinom Stari grad.

PROJEKTI 1999–2020

 • Projekat Umetnost za društvene promene – igrom protiv nasilja, u saradnji sa teatrima: Dah, Mimart, Svan, ErgStatus i drugim, 1999 – 2004. 
 • Molim Vas, uđite slobodno… otvoreno je!,uz podršku Fonda za otvoreno društvo, 1999 – 2006.
 • Od dramske početnice do foruma školskih pozorišta, Participatory programi, UNESCO, 2004.
 • Projekti Između dve realnosti i Inkluzivno obrazovanje – od prakse ka politici, Fond za otvoreno društvo, 2004.
 • Projekti Tri školska druga – igra, drama pozorište, Dramska početnica i Škola za budućnost – koncept kulture partnerstva, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo kulture Srbije, 2004 – 2008. 
 • Projekti Školsko Forum pozorište za školu bez nasilja, u okviru programa Škola bez nasilja, UNICEF i Ministarstvo prosvete, 2005 – danas
 • Projekti Pokažimo se… zajedno, Teatar za etnički dijalog, COOPI Internazionale i projekti Nastupam da zastupam, Mladi aktivisti i Pogled s druge strane, CARE International, Evropska komisija – Inicijativa za demokratiju i ljudska prava, 2003 – 2006.
 • Projekat SHAPE,  Međunarodna organizacija za migrante (IOM), Ministarstvo omladine i sporta, 2008. 
 • Projekat DICE Drama unapređuje ključne obrazovne kompeticije Lisabonske strategije obrazovanja, projekat Evropske unije, COMENIUS, 2009 – 2011.
 • Novi kreativni izbori – građenje otvorenog sistema obrazovne drame i pozorišta kao podsticaj inkluzije Roma, osam zemalja iz regiona, Fondacija za otvoreno društvo – Program za kulturu i umetnost, Budimpešta, 2010 – 2013.
 • Savremeno pozorište priče za decu i mlade i romska tradicija pričača u interakciji, Minsitarstvo kulture Srbije, 2012.
 • Od metoda u nastavi do školskog Forum pozorišta, partner UK Parobrod, akreditovan program stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Ministarstva prosvete i nauke, 2011 – 2014.
 • Zajedništvo, projekat korišćenja dramskih metodologija u prevenciji vršnjačkog nasilja, 2016.
 • Selice, istraživački projekat u partnerstvu sa nastavničkom platformom Kocka je bačena, na temu migracija i pitanja aktualizacje i transformacije školske lektire, 2016.
 • R.U.In?, Erazmus+ EU projekat pozorišta u obrazovanju, 2016 – 2018.
 • Igre stvaralačkih projekata – Nove Školigrice i Škozorišta, u okviru projekta Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Kulturna participacija i kulturno nasleđe, u partnerstvu sa UK Parobrod, uz podršku Ministarstva kulture, 2016.
 • Mi, vi, svi, projekat obeležavanja osnivanja i rada Škozorišta, i program 18. Bitef polifonije i Polifonije u trajanju, 2017.
 • Reči od kamena, u saradnji sa Hleb teatrom, interaktivni mjuzikl o sajber-buling i vršnjačkom nasilju, 2018. 
 • Europe in Perspective, projekat iz oblasti kulturnog obrazovanja i raznolikosti, kao pridruženi partner.
 • CEDEUM 20, program proslave 20 godina CEDEUM-a, kroz radionice, 2019.
 • Pozorišni festival dece i mladih MATER TERRA, 2014 – danas
 • Bitef polifonija, prateći program Bitef festivala, 2000 – danas