CEDEUM je osnovan 29. oktobra 1999. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj promovisanje i afirmisanje drame u edukaciji i umetnosti kroz:

  • udruživanje pozorišnih umetnika, dramskih pedagoga i  drugih stručnjaka različitih nastavnih i umetničkih profila radi razmene iskustva i neposredan zajednički rad i praksu
  • edukaciju kadrova iz oblasti obrazovanja i kulture, socijalne zaštite i drugih društvenih delatnosti, za primenu drame u svom neposrednom radu, posebno s decom i mladima
  • javno zalaganje za sistemsko unapređenje uloge i mesta inovativnih, kreativnih i participativnih dramskih aktivnosti i metoda rada u oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture i umetnosti i drugim društvenim delatnostima

Cedeum je član i nacionalni centar Internacionalne asocijacije za dramu/ pozorište i obrazovanje IDEA International u okviru koje je i član regionalnog centra za Evropu IDEA Evropa. Član je Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije – ANKSS.

Cedeum je izrastao iz dramskih programa i projekata Centra za kulturu “Stari grad” u Beogradu koji su pokrenuti krajem 70-tih godina kroz Dečji dramski studio “Škozorište” i dalje se razvijao i širio početkom 80-tih kroz Klub dramskih komunikacija za mlade, Studio stvaralačkog vaspitanja za decu predškolskog uzrasta “Školigrica”. Osnivači i glavni nosioci projekata se kontinuirano bave ovom oblašću više od trideset godina kao promoteri novih pristupa u drami i pozorištu u radu s decom, mladima i odraslima, posebno umetnicima i kadrovima iz oblasti obrazovanja, s vizijom da drama i pokret  postanu deo kulturne politike i obrazovnog sistema i misijom da aktivno deluju kroz različite formalne i neformalne oblike neposrednog rada, razmene iskustva i saradnje kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou.

Cedeum je organizacija koja okuplja pozorišne i druge umetnike, pedagoge, psihologe, sociologe, defektologe, vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore, lekare, pravnike. stručnjake za nove medije i druge stvaraoce koje zanima i koji žele da budu aktivni nosioci inovativne, kreativne i participatorne prakse i politike razvoja kreativne drame i drame/pozorišta u obrazovanju, novih tendencija u izvođačkim umetnostima za decu i mlade kroz interdisciplinarne pristupe, kao i različitih oblika susreta, stručnih skupova, prezentacija, seminara, radionica i treninga drame/pozorišta u edukaciji i umetnosti.

Cedeum podržava druge organizacije i institucije koje se bave dramom i pozorištem u obrazovanju i drugim oblicima kao svoje članove i ima široku mrežu saradnika, kako u Beogradu tako i u celoj zemlji.

Cedeum ima intenzivnu saradnju i razmenu iskustva kroz različite aktivnosti i zajedničke projekte na nacionalnom, širem regionalnom i internacionalnom nivou sa međunarodnim organizacijama iz oblasti stvaralačkog i umetničkog obrazovanja, posebno drame/pozorišta u obrazovanju/vaspitanju, kao i oblastima kao što su kultura i komunikacija, vaspitanje za razvoj i mir, interaktivni pristupi, inkluzija, interkultura, ljudska i dečja prava itd.

Projekti CEDEUM-a su specifični projekti kulture i umetnosti kako u oblasti kulture i umetnosti tako i u drugim oblastima kao što su obrazovanje i socijalna zaštita kao projekti intersektorske saradnje i ostvarivanja ciljeva prava na kulturu koji uključuju različite uzraste, kategorije i inovativne, stvaralačke i participatorne forme umetničkog izraza kroz dramu i pozorište. CEDEUM radi na uvođenju drame u obrazovni sistem i uključen je reformske procese i rad na strategiji i kulture i obrazovanja.

Predsednica Cedeum-a Sanja Krsmanović Tasić je 2020. godine izabrana za predsednicu svetske asocijacije za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA, i članica je predsedavajućeg tela WAAE-World Alliance for Arts Education-Svetska alijanse za umetničko obrazovanje.