RODNA DRAMA ID

ERAZMUS + projekat „RODNA DRAMA-ID- POVEĆAVA RAVNOPRAVNOST POLOVA KOD OSOBA SA SMETNJAMA U INTELEKTUALNOM RAZVOJU KROZ PROGRAM OBUKE ZASNOVAN NA DRAMI“

Januara 2023 u Valensiji započeo je treći Erazmus + projekat Gender Drama ID u kome je Cedeum uključen kao partnerska organizacija.

CEDEUM, zajedno sa kolegama sa Atinskog univerziteta (ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON) kao deo ekspertskog tima, razvija novu dramsku metodologiju koju će primeniti organizacije koje neposredno rade sa osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju. Četiri organizacije će zatim u svojim zemljama primeniti ovu metodu i kreirati predstave. Ostale organizacije uključene u projekat su CERCI iz Portugala, FEVADIS iz Španije, koji je ujedno i glavni nosilac projekta, HURT iz Hrvatske, kao i EDRA iz Grčke. Sedmi partner je Politehnički Univerzitet iz Valensije, koji je zadužen za kreiranje web strane kao i onlajn platforme.

Drugi sastanak projekta sa susretom partnera pored brojnih Zoom sastanaka, se održao krajem juna 2023.  u Atini . Susret je sadržavao i kraći trening GENDER DRAMA-ID projekta. Trening su vodile Clio Fanouraki, Michaela Antoniou i Sanja Krsmanović Tasić.

Glavni ciljevi projekta:

 • Projekat je pokrenuta sa ciljem povećanja kompetencija osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju  u pravcu rodne ravnopravnosti kroz pristup zasnovanom na dramskom obrazovanju.
 • Žene sa smetnjama u intelektualnom razvoju su pogođene trostrukom diskriminacijom, suočavajući se sa dodatnim nedostacima u poređenju sa muškarcima sa smetnjama u intelektualnm razvoju i ženama bez invaliditeta, što povećava njihovu ranjivost.
 • Osobe sa sa smetnjama u intelektualnom razvoju (na engleskom PID-persons with intellectual disabilities), i žene i muškarci moraju biti svesni i obučeni da razumeju relevantnost rodnih pitanja, identifikuju nejednakosti koje utiču na njihove živote i sprovode akcije i da budu aktivni u pravcu promene ponašanja sebe i ostalih aktera u društvu.
 • Obuka zasnovana na drami (DBT-drama based training) fokusira se na stvaranje promene ponašanja kroz fizičko iskustvo i procese kritičkog razmišljanja i vrednosno obrazovanje.
 • Projekat RODNA DRAMA-ID je pokrenut sa ciljem povećanja kompetencija osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju (OSIR-a) u pravcu rodne ravnopravnosti kroz pristup zasnovanom na dramskom obrazovanju-DO.(Drama Based Training -DBT).

Opšti ciljevi su:

 • GO1; Razviti inkluzivnu i pristupačnu DO metodologiju (DOM) zasnovanu na principima učenja orijentisanog na akciju za povećanje znanja, veština i promene stavova OSIR-a ka rodnoj ravnopravnosti.
 • GO2; Razviti Vodič za trenere za unapređenje implementacije DOM-a
 • GO3; Razviti set materijala za obuku za OSIR-a za unapređenje njihovog uspešnog uključivanja u proces obuke i sticanja kompetencija.
 • GO4; Razviti digitalni alat za obuku prilagođen PID-u za implementaciju DOM-a, uključujući modul u kojem će OSIR moći da snima, uređuje i postavlja svoje video zapise, uključujući kreirane i izvedene dramske predstave za obuku, čime se povećavaju njihove društvene i digitalne veštine.
 • GO5; Sprovesti pilot aktivnosti obuke za validaciju kvaliteta programa obuke i njegovog kapaciteta za povećanje znanja, veština i stavova koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti
 • GO6; Povećati svest srodnih aktera o kreativnom i umetničkom potencijalu OSIR-a i posvećenost budućem razoju i rasprostanjenosti programa obuke